Regulamin sklepu internetowego Makramy Plote:

 • 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem https://makramyplote.pl

1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem https://makramyplote.pl

(zwany dalej: Sklep internetowy Makramy Plote), jest prowadzony przez Ewa Michalska,

(zwany dalej „Makramy Plote”).

1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

1) numer telefonu: 509 113 696;

2) adres poczty elektronicznej: makramyplote@gmail.com

1.4. Regulamin sklepu internetowego Makramy Plote umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej https://makramyplote.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

 • 2 Definicje Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

2.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej, 2.2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93),

2.3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.4. Kursy – instruktaże w formie warsztatów, na które składają się filmy i ebooki, obejmujące zakres wiedzy i praktyki, które zaprezentowane zostały w opisie kursu, udostępnionye w Sklepie Internetowym. Kursy stanowią treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym.

2.5. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

2.6. Sklep Internetowy – strona www, znajdująca się pod adresem https://makramyplote.pl (wraz ze wszystkimi podstronami, stanowiącymi integralną część Serwisu), umożliwiająca Klientom korzystanie z zasobów Serwisu, w szczególności przeglądanie zasobów Sklepu, zakup i dostęp do zakupionych kursów w systemie e-learning, udostępnionych do pobrania dokumentów, grafik i innych materiałów,

2.7. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność nieewidencjonowaną Makramy Plote Ewa Michalska

2.8. Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym,

2.9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru/usługi zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

2.10. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej ilości środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

2.11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

2.12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, zawierająca w szczególności cenę, rodzaj, ilość towarów lub usług w ramach sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.

 • 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

3.1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto i są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.

3.2. Ceny widniejące w Sklepie Internetowym, jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

3.3. Sprzedawca używa w Sklepie Internetowym kodów rabatowych upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

3.4. Do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

3.5. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiaturę lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: FireFox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.

3.6 W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym oraz w celu korzystania z oferowanych Kursów, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

3.7. Celem korzystania z Kursów oferowanych w Sklepie Internetowym wymagane jest łącze internetowe o minimalnej prędkości 3 Mb/s.

3.8. Strona Sklepu Internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia, na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych.

3.9. Strona Sklepu Internetowego posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

4.0. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usług wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Kupującego, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Kupującego.

4.1. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

4.2. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 • 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży

4.1. Zamówienia w Sklepie Internetowym można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.

4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego.

4.3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2.

4.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

4.6. Zamawiając Kursy Klient przed wysłaniem zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, może wyrazić zgodę na ich dostarczanie przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży.

 • 5 Sposób płatności i termin płatności

5.1. W Sklepie Internetowym istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów:

– przelew na konto bankowe Sprzedawcy,

– za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych.

5.2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu Internetowego zamówienie jest przekazywane do realizacji.

5.3. Sklep Internetowy umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak: – DotPay

5.4. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w ciągu 48 godzin. Zamówienie nie opłacone w ciągu 48h zostaje anulowane. Jeżeli został dokonany przelew, zostanie on zwrócony na konto w ciągu 7 dni.

5.5. Cena podana Towarów/Usług/Kursów jest ceną obowiązującą w trakcie składania zamówienia i jest wiążąca dla Kupującego i Sprzedawcy. Niewniesienie wpłaty w terminie, wskazanym w § 5 pkt. 5.4. oznacza rezygnację z zakupu i anulowanie zamówienia.

5.6. Pełny dostęp do zawartości zakupionych Kursów zostanie niezwłocznie udostępniony Kupującemu po pozytywnej autoryzacji płatności.

5.7. Kupujący może ponieść dodatkowe koszty zakupu wynikające np. z tytułu prowizji bankowych lub innych ewentualnych opłat wynikających z wybranego przez użytkownika sposobu płatności.

5.8. Sprzedawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

 1. a) Kupujący niebędący czynnym podatnikiem podatku VAT po zrealizowaniu zamówienia otrzymuje wystawiony przez Sprzedawcę rachunek,
 2. b) Kupujący będący czynnym podatnikiem podatku VAT może zażądać wystawienia faktury bez VAT wyłącznie w terminie 3 miesięcy, licząc od miesiąca następującego po miesiącu sprzedaży lub otrzymania zapłaty. Po upływie tego terminu faktury nie będą wystawiane.

5.9. Faktury dostarczone będą na życzenie Kupującego w formie elektronicznej, na co Kupujący wyraża zgodę.

 • 6 Dostawa

6.1. Zamówione Towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adresem wskazanym przez Kupującego w formularzu zamówienia.

6.2. Zakupione przez Kupującego Kursy są wysyłane na adres e-mail podany w formularzu zamówienia niezwłocznie po pozytywnej autoryzacji płatności i obejmują materiały audiowideo udostępniane przez odnośnik (hiperłącze), a także pliki elektroniczne w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Sprzedawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, które można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com.

6.3. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach internetowych Sklepu Internetowego i jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

6.4. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej: – Kurier InPost

6.5. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Klient jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.

6.6. Koszty dostarczenia Towaru, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia. Koszty dostarczenia Towaru ponosi Klient.

6.7. W momencie przyjęcia Towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Klienta.

 • 7 Odstąpienie do umowy

7.1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.

7.2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Konsument/Klient zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres mailowy sprzedawcy makramyplote@gmail.com. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §7 pkt. 7.1 nie wywołuje skutków prawnych.

7.3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) jest przekazywany Klientowi w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).

7.4. Klient ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

7.5. Konsument/Klient zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.

7.6. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego. Zwracany towar powinien posiadać wszystkie metki oraz oryginalne opakowanie producenta. Prosimy również o dokładne zabezpieczenie paczki by nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie. Konsument/Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy,

7.7. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Konsumenta/Klienta płatności, w tym koszty dostawy przesyłki zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Konsumenta/Klienta o odstąpieniu od umowy.

7.8. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 7 pkt 7.9 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument/Klient. Sprzedawca w porozumieniu z Konsumentem/Klientem, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Konsumenta/Klienta dodatkowych kosztów.

7.9. Zawierając umowę Konsument/Klient potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

7.10. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu m.in. do umów: 8 – o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; – o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie odstąpienia od umowy, – w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

7.11. W związku z § 7 pkt 7.12. Konsument zawierając umowę kupna Kursu na odległość zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawa konsumenta nie posiada prawa do odstąpienia od tej umowy.

7.12. Prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.

 • 8 Reklamacje

8.1. Sprzedawca zobowiązuję się dostarczyć Kupującemu rzeczy wolne od wad.

8.2. Jeżeli po przejściu własności towaru na Konsumenta/Klienta stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, może on złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady. 8.3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Konsument/Klient powinien przesłać informacje o tym fakcie poprzez e-mail na adres makramyplote@gmail.com. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Konsumenta/Klienta towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę zdjęciem, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.

8.4. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

8.5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta/Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta/Klienta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie, po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 • 9 Prawa autorskie

9.1. Wszelkie materiały i zasoby, opublikowane w Sklepie internetowym, stanowią wyłączną własność Sprzedającego. Są one objęte prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm).

9.2. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów i zasobów, z zastrzeżeniem § 9 pkt. 9.3.wymaga każdorazowej pisemnej zgody Sprzedawcy.

9.3. Materiały i zasoby, zawarte w poszczególnych Kursach w tym w szczególności opracowania tekstowe, pliki graficzne, pliki PDF, nagrania audio i wideo mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Klienta. Klient może je kopiować i wykorzystywać bez pisemnej zgody Sprzedającego wyłącznie na użytek własny, bez prawa do rozpowszechniania tych materiałów i zasobów.

 • 10 Dane osobowe

10.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

10.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie: https://makramyplote.pl/polityka-prywatnosci

 

 • 11 Postanowienia końcowe

11.1. Sprzedawca nie odpowiada za utrudnienia w realizacji Usługi spowodowanej czynnikami losowymi niezależnymi od Sprzedawcy (w tym czynniki zależne od Klienta, osób trzecich lub siły wyższej).

11.2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe działanie sklepu internetowego.

11.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.

11.4. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

11.5. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

11.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta .

11.7. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://makramyplote.pl

11.8. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

11.9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.04.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

Adresat:

Makramy Plote

Ewa Michalska

makramyplote@gmail.com

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. Data odbioru produktu……………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta………………………………………………………………………………………….. Adres konsumenta………………………………………………………………………………………………………… Data…………………………………………………………………………………………………………………………….